Powiat opolski Chrząsto-
wice
Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprach-
cice
Łubniany Murów Niemodlin Ozimek Popielów Prószków Tarnów Turawa Tułowice

Regulamin Konkursu ATA 2017

Regulamin
X Wojewódzkiego Konkursu (51 edycja)

ANEKS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ - ATA’2017

1. Organizator
Organizatorem X Wojewódzkiego Konkursu ANEKS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ - ATA’ 2017 jest:
Namysłowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów (dalej zwany: „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych NOK.

2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
• Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej,
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej,
• Umożliwianie zaprezentowania swojego talentu,
• Integracja środowisk artystycznych.

3. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracami na Konkurs. Tym samym uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
W Konkursie wezmą udział prace, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 28 kwietnia 2017 roku - piątek (włącznie) znajdą się w posiadaniu Organizatora.

4. Wymagania dotyczące prac konkursowych
• Malarstwo - Grafika - Rysunek - format dowolny, maksymalnie 3 prace,
• Pamiątkarstwo - Rzeźba - Rękodzieło Artystyczne - techniki dowolne, maksymalnie 3 prace,
• Haft - Koronkarstwo - Tkanina Artystyczna - techniki dowolne, maks. 3 prace,
• Fotografia - minimalny format fotogramów 18 x 24, maksymalnie 3 prace,
• Twórczość Literacka - 5 utworów poetyckich, proza - max 2 strony (wymagany maszynopis),
• Twórczość muzyczna - maksymalnie 2 utwory własnej kompozycji ( w wersji instrumentalnej lub wokalno – instrumentalnej) lub twórcza interpretacja wybranych utworów innych autorów (w wersji instrumentalnej lub wokalno-instrumentalnej)

W przypadku nadesłania większej liczby prac przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru ilości prac określonych wymogami regulaminu metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.

5. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 21 maja 2016 roku, o godzinie 14.00 w Sali Widowiskowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów.
Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje jury. Werdykt jury jest ostateczny.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub listem w ciągu 7 dni przed uroczysta galą. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo – według własnego uznania – dokonać kolejnego wyboru.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora.
Prace dokumentujące twórczość literacką ( maszynopisy wierszy lub prozy )
i muzyczną ( nośniki z nagraniem i ewentualnie dostarczony tekst ) nie podlegają zwrotowi. Inne prace nieodebrane w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu przechodzą na własność organizatora. Uczestników tych kategorii prosimy o przygotowanie swoich utworów (wierszy, piosenek, utworów instrumentalnych ) – laureaci poproszeni mogą być o ich prezentację podczas uroczystej gali.

6. Nagrody
W każdej kategorii zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II, III), które będą uhonorowane nagrodą pieniężną, ponadto każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.
Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Izbie Regionalnej, ul. Szkolna 2, 46-100 Namysłów. Otwarcie wystawa planowane jest na dzień 1 maja 2017 o godzinie 12.00.

7. Postanowienia dodatkowe
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (także tych nie nagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego prac przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

8. Postanowienia końcowe
W konkursie udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel.: 77-4-100-566.
Organizator

 

KARTA ZGŁOSZENIA
X WOJEWÓDZKI KONKURS
ANEKS TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ATA’ 2017

AUTOR PRACY
• IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………………………
• PSEUDONIM ARTYSTYCZNY/GODŁO:……………………………………………………….
• ADRES ZAMIESZKANIA:……………………………………………………..………….
• TELEFON KONTAKTOWY:………………………………………………………………….
• E-MAIL:…………………………………………………………………………….
PRACA KONKURSOWA
• DZIEDZINA:………………………………………………………………………
• ILOŚĆ:…………………………………………………………………………...

UWAGII:
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

….………………………………..
Data i podpis

Zaloguj się aby dodać swój komentarz.

X

Witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".